Registrace
Menu
Úvod Nezbytnosti Poppers Fist Strong 10 ml

Fist Strong 10 ml

poppers

Kód:  160449

Obsahuje pentylnitrit (CAS 110-46-3). Nový nepropustný a vzduchotěsný bezpečnostní uzávěr, který prodlužuje dobu skladování. Obsah 10 ml. Podrobný popis

Tento produkt již nelze koupit. Prohlédněte si podobné produkty.
 • Diskrétní
  nákup

 • 10 000+ hraček
  skladem

 • Doprava zdarma
  od 1 499 Kč

 • Doručení již
  za 60 minut

Zákazníci s tímto produktem kupují

Fist Strong 10 ml

Fist Strong 10 ml

poppers

Tento produkt již nelze koupit. Prohlédněte si podobné produkty.

Popis

Poppers Fist Strong 10 ml. Nitritový čistič. Prodejné pouze osobám starším 18 let.

Nebezpečí

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H300 Při požití může způsobit smrt.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Recenze

4.0 Hodnotil 1 zákazník
1 zákazník doporučuje

Zboží hodnotí zákazníci, kteří si jej skutečně zakoupili. Hodnocení jsou agregována z více zemí.

 • Peter 9. 2. 2022

  Jeden z popíků, které jsem zatím vyzkoušel a které mají nejdelší trvání vzrušivého efektu. Pořádně si natáhnu, doslova slyším, jak se mi hrne krev do mozku, kde se to rozsvítí, do péra, kde to začne hlučet, a do díry, kde se to krásně povolí a změkne. Je to jako strkat ruku do kýble plného horkých marshmallow.

Parametry

Kód 160449
Obsah (ml) 10
Originální název Fist Strong 10 ml
Štítky fisting
Hmotnost (g) 36

Zařazeno

Gaymegastore chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 222 360 473 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty