Registrace
Menu
Úvod Nezbytnosti Poppers Juic’D Black Label 24 ml
-38 %

Juic’D Black Label 24 ml

poppers

Kód:  230178

Čistič kůže. Směs pentyl nitritu. Obsah 24 ml. Podrobný popis

Nezapomeňte, ke zboží budete potřebovat

229,00 Kč
Původně: 369,00 Kč Ušetříte: 140,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme zítra po Praze nebo pozítří po celé ČR
 • Diskrétní
  nákup

 • 10 000+ hraček
  skladem

 • Doprava zdarma
  od 1 499 Kč

 • Doručení již
  za 60 minut

Zákazníci s tímto produktem kupují

Juic’D Black Label 24 ml

Juic’D Black Label 24 ml

poppers

229,00 Kč
Původně: 369,00 Kč Ušetříte: 140,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme zítra po Praze nebo pozítří po celé ČR

Popis

Poppers Juic’D Black Label 24 ml. Čistič kůže. Prodejné pouze osobám starším 18 let.

Složení

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
reaction mass of 2-methylbutan-1-ol and pentan-1-ol

Varování

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Parametry

Kód 230178
Obsah (ml) 24
Originální název Juic’D Black Label 24 ml
Hmotnost (g) 80

Zařazeno

Gaymegastore chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 222 360 473 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty